Nieuws

Earste aai fan ús wacht is fûn

It jintsje fûn 'er by de Kadyk / Nije Wei yn Rotsterhaule. Hy hat dit yn de BFVW app registrearre, en in melding mei foto yn de neisoargers-app setten. Koart dêrnei fûn hy in stikje fierder op tsjin de râne fan it Haulster Bosk ek noch in twake 

Fan herte lokwinske, Johan!

Lid worden van onze vogelwacht

Nu lid worden