Onze Vogelwacht

Onze Vogelwacht

Onze vogelwacht maakt deel uit van de grotere organisatie BFVW (Bond Friese VogelWachten). Onze moederorganisatie heeft een registratie-app ontwikkeld waarmee we zo veel mogelijk (broed)gegevens en waarnemingen bijhouden.

De vogelwachtvereniging Sint Johannesga-Rotsterhaule e.o. telt een kleine 200 leden. Gezamelijk maken we ons sterk voor onder andere de volgende activiteiten:

  • +/- 35 leden zijn actieve nazorgers. Deze vrijwilligers zijn dagelijks van maart tot in augustus te vinden in het vrije veld om weidevogels te beschermen. Ze doen dit onder andere door nesten te zoeken, te markeren en te registreren. Goed overleg met de landeigenaar en loonbedrijven is hierbij erg belangrijk. Samen met de boeren en de ANV It Lege Midden proberen we voor boer en natuur een zo goed mogelijke balans te creëeren.
  • Onze vrijwilligers plaatsen om enkele kwetsbare weidevogelgebieden elk jaar kilometers stroomdraadomheining. Deze maatregel nemen we om de vos buiten het broedgebied te houden. De afgelopen 5 jaar is dit voor wat betreft de vos in deze gebieden geslaagd. De kleinere grondpredatoren en vliegende predatoren ondervinden geen last van de omheining. Een intensief klusje om samen aan te pakken en genoegdoening dat het op een milieuvriendelijke manier succesvol werkt.
  • In 2020 gaat onze vogelwacht voor het eerst testen met een aantal scholeksterbroedpalen. Deze palen worden in een brede sloot of vaart geplaatst, vlak bij maispercelen welke intensief worden gebruikt. De hoop is dat de scholeksters de palen gaan verkiezen als broedlocatie. Dan blijft hen alle grondwerkzaamheden op het land bespaard en lopen ze geen gevaar meer voor grondpredatoren welke binnen onze wacht de meeste schade aanrichten onder de scholeksternesten. De scholekster is met 60 broedparen ruim vertegenwoordigd in ons gebied en dit willen we graag zo houden.
  • De Broedzorgcommisie word geleid door een enthousiast duo. Zij zorgen onder andere voor een kleine 300 goed onderhouden nestkastjes binnen ons rayon. Deze geven broedgelegenheid aan onder andere: Huismus, Ringmus, Koolmees, Pimpelmees, Torenvalk, Kerkuil, Roodborst, Spreeuw, Huiszwaluw, Boerenzwaluw, Vliegenvangers en Roodstaarten.
  • Sinds 2018 hebben we een Oeverzwaluwwand van It Fryske Gea geadopteerd in het natuurgebied het Easterskar. De vogelwacht onderhoudt deze altijd in maart samen met de schoolkinderen van groep 8 van de 3 basisscholen binnen ons rayon.
  • Sinds 2019 word binnen het hele rayon de stand van de Boerenzwaluw bijgehouden. Dit gebeurt in samenwerking met vogelringer Jan de Jong uit Joure.

Onze vogelwacht:
Voorzitter: Jochum Meester
Secretaris: Simon de Winter
Penningmeester: Johannes van Stralen
Algemeen bestuurslid: Jan Schokker
Algemeen bestuurslid: André de Jager

Nazorgcoördinator: Johannes van Stralen
Broedzorgcoördinator: Abele van der Harst en André de Jager

Lid worden van onze vogelwacht

Nu lid worden