Nieuws

Renovatie plas dras gebied Rotstergaast

  In deze tekst vind u het volledige plan, financieelplan en partners;

                                                                                  Sint Johannesga   13-9-2020

www.fryslan.frl/beleidsthemas/projecten-in-beeld_41627 

link formlier  https://arcg.is/1Gb49f

Herinrichting van plas-dras gebied aan de Liemdyk te Rotstergaast

 Het plas-dras gebied wordt door vele locale en regionale vogelaars, wandelaars en fietsers bezocht. Het is een trekpleister voor de vogels , maar ook voor de mensen. De afgelopen jaren zijn er de nodige problemen geweest om het gebied goed te onderhouden en in stand te houden. Hierdoor komt de kwetsbare fauna in het gebied onder druk te staan en de aantallen verminderen. Het gebied is volledig afhankelijk van hemelwater . In drogere periodes verdwijnt het water. De 2 schelpeneilanden worden hierdoor kwetsbaar voor grondpredatoren. Door de aanwezigheid van enkele woekerflora verruigen de schelpeneilanden. In overleg met gebiedseigenaar “t Fryske Gea(iFG) is besloten dat onze vogelwacht het gebied adopteert en onderhoud vanaf 2021. Het grote werk word gedaan door een loonbedrijf uit de buurt. Verder  onderhoud doen we de enthousiaste vrijwilligers van onze vereniging, buurtgenoten en schoolkinderen.  We willen met dit  mooie project weer een veilige leef, broed en foerageer omgeving creëren voor de vogels. Op gepaste afstand zal het beeld van de aanwezige natuur voor de bezoekers behouden blijven en kan met er van blijven genieten!

 

Project plan:
Begin 2020 tijdens het broedseizoen zijn de plannen voor de grote onderhoudsbeurt aan het gebied gemaakt. Het gebied heeft de volgende aanpassingen nodig:

-Plaatsing van een zonnepomp om tijdens het broedseizoen het waterpeil op peil te houden.
-Ophogen van  eiland 1 (bijdrage loonbedrijf de Vries)
-Verplaatsen van eiland 2 (bijdrage loonbedrijf de Vries)
-Graven van diepere geulen rondom de beide eilanden (bijdrage loonbedrijf de Vries)

- Afdekken van de eilanden met het milieuvriendelijke en duurzame EPDM folie  als
  bescherming tegen  woekeronkruiden van onderaf.
-Afdekken van de  EPDM folie met  een 7-12 cm dikke laag schelpen  

-Plaatsen zitbankje op aanvraag PB Rotstergaast ,  d.z.v. DFM
-Plaatsen informatiezuil d.z.v. de vogelwacht Sint Johannesga-Rotsterhaule E.O.

We beginnen voor januari 2021  met de grote onderhoudswerkzaamheden om zo voor het broedseizoen begint, gereed te zijn. Uiterlijk 1 maart dienen alle werkzaamheden gereed te zijn. Los van aanschaf van de materialen worden alle werkzaamheden door vrijwilligers uitgevoerd.

 Draagvlak
De deelnemende vrijwilligers komen uit Ouwsterhaule, Oldeouwer, Sint Johannesga , Rotstergaast en Rohel. De schoolkinderen van onze 3 basisscholen komen uit alle 8 dorpen in de directe omgeving. Omdat er al zoveel voorbereidend werk aan vooraf gegaan is, kijken we erg uit naar het moment dat de schop de grond in kan! De jongste vrijwilliger is 8 jaar oud , de oudste bijna 80.  Het is  schitterend om te zien dat jong leert van oud en dat oud het zwaardere werk weer laat voor jong. Kennis en arbeid komen in dit project in een mooie mix naar voren om een zo goed mogelijk eindresultaat te kunnen behalen.
Bewoners aan de Liemdyk  , gelegen naast het plas-dras gebied nemen actief deel in de  werkzaamheden en kijken erg uit naar het verbeterde gebied.

 

Continuïteit
De afgelopen jaren zijn er de nodige problemen geweest om het gebied goed te onderhouden en in stand te houden. Hierdoor is de fauna in het gebied onder druk komen te staan en de aantallen zijn verminderd. Door dit projectplan uit te voeren zorgen we er voor dat het onderhoud in de toekomst extensiever wordt terwijl het rendement wordt vergroot. De aanpassingen zorgen ervoor dat het gebied met minder manuren goed onderhouden kan blijven, zonder gebruik te hoeven maken van schadelijke stoffen. Ook de stand van het water wordt op het juiste moment gezekerd middels de plas-dras pomp. De vegetatie wordt verder beweid door Friese paarden van de pachter.
In de directe omgeving van onze dorpen wordt met dit project een trekpleister voor bewoners, vogelaars, geïnteresseerden  en vogels in stand gehouden  voor de toekomst.

 

Samenwerking
De plannen zijn voorgelegd aan de landeigenaar it Fryske Gea (iFG). Deze heeft alle toestemmingen voor de aanstaande werkzaamheden gegeven en ook de landpachter(dhr. Geerlings) is akkoord.
Het Plaatselijk Belang(PB) Sint Johannesga steunt het project 

Het PB Rotstergaast is eveneens enthousiast over de aanpak van het gebied, deze gaat bij de gemeente De Fryske Marren(DFM) een aanvraag indienen om een zitbankje nabij de plas-dras gebied aan de Liemdyk te  plaatsen. Zo kunnen bezoekers die er komen even  zitten om van het uitzicht en  van het natuurleven  te genieten.
Loonbedrijf de Vries zal delen van het werk pro deo verrichten!
De Bond van Friese Vogelwachten(BFVW) ondersteunt het project financieel.
Agrarische Natuur Vereniging (ANV) ’t Lege Midden is zeer enthousiast over het initiatief en draagt zorg voor de aanschaf van de benodigde plas-dras pomp.(zie bijlage 3)
Het plas-dras gebied grenst aan weilanden van 3 verschillende boeren. De boeren gaan in het beheer op hun weilanden(weidevogelvriendelijk) mee met de ontwikkelingen op het plas-dras gebied. Alle drie de boeren zijn in overleg met het waterschap om een plan tot uitvoering te brengen voor waterpeilverhoging tijdens het broedseizoen.
De leerkrachten van groep 7 en 8 van onze 3 basisscholen staan open om de schoolkinderen met de natuur in aanraking te laten komen.  Tijdens of na schooltijd zal er tijd gemaakt worden om met schoolkinderen 

Empowerment
Binnen dit project is veel ruimte voor actieve maatschappelijke participatie. De (in)directe samenwerking tussen de verschillende grotere en kleinere organisaties ( iFG, DFM,BFVW, ANV, PB Rotstergaast, PB Sint Johannesga, onze vogelwacht). Maar ook het betrekken van ondernemers als de aangrenzende boeren , het loonbedrijf en de directe omwonenden. Tevens bied het project een uitgelezen kans voor de vogelwacht om zijn natuur educatieplatform uit te breiden.  De vogelwacht bezoekt jaarlijks alle drie de scholen binnen onze gemeenschap om les te geven over vogels en natuur aan de kinderen van groep 7 en 8.( ’t Trijegeaterhonk, de Schakel en de Trieme) De schoolkinderen worden betrokken bij de broedzorg (controle van nestkastjes) maar ook bij bijvoorbeeld het jaarlijks onderhoud aan de oeverzwaluwwand nabij het Easterskar. De realisatie van dit project betekent voor ons ook een uitbreidingsmogelijkheid om het plas-dras gebied met al zijn schoonheid te bezoeken met de schoolkinderen. Op locatie kunnen de kinderen de natuur beleven op een andere manier dan ze gewend zijn.

Ecologie
Het plas-dras gebied  is op dit moment volledig afhankelijk van hemelwater . In drogere periodes verdwijnt het water en komt het gebied droog te liggen met alle gevolgen van dien.  De schelpeneilanden met de broedende vogels worden  dan zeer kwetsbaar voor grond predatoren.  Door de aanwezigheid van enkele woekerflora verruigen de schelpeneilanden met als gevolg een vermindering van het aantal broedparen en het verdwijnen van de aanwezige schelpen.  In overleg met gebiedseigenaar iFG is besloten dat onze vogelwacht het gebied adopteert en onderhoudt vanaf 2021.
Het betreft een natuurgebied, werken met gif tegen de woekeraars is dus geen optie. Het onderhoud gebeurt allemaal met handkracht. Dit is zeer arbeidsintensief  en vind plaats buiten het broedseizoen om verstoring van vogels te voorkomen. Door gebruik te maken van het natuurvriendelijke EPDM folieop de eilanden kunnen we de woekeraars tegen gaan en zal het gebied gemakkelijker te onderhouden zijn.
Het plas-dras gebied staat niet op zichzelf. Het grenst aan natuurgebied het Easterskar en de direct omliggende weilanden van 3 betrokken agrariërs vormen met het plas-dras gebied een geheel in de biologische keten. Alle 3 de agrariërs (2 biologisch , 1 natuurinclusief) willen graag meewerken. Bij de omliggende weilanden zullen de waterstanden in overleg met het waterschap worden verhoogd. Ook zal gebruik gemaakt gaan worden van zogeheten greppel plas-dras op aangrenzende weilanden om het zo voor de fauna nog aantrekkelijker te maken!

Uniciteit
Project:  Herinrichting van plas-dras gebied aan de Liemdyk te Rotstergaast

Betekend een verbetering van habitat, foerageerplaats en broedeilanden van het plas-dras gebied aan te Liemdyk te Rotstergaast. Het behoud van de natuur betelkend ook dat het voor de vele kijkers een lust voor het oog zal blijven  Voor deze omgeving is het volgens ons een uniek project.

 

Publicatie en informatie
De vogelwacht draagt zorg voor het plaatsen van een informatiebord ter hoogte van  het plas –dras gebied. Hierop wordt het nut en belang van het gebied uitgelegd. Tevens word hierop duidelijk hoe het project tot stand is gekomen, én welke partijen hebben bijgedragen aan de realisatie.
Naast het informatiebord op locatie, geven we ruchtbaarheid aan dit project via onze website, facebookpagina en whatsapp. Ook zullen we het project in locale dorpskranten aan de aandacht brengen. Op www.fryslan.frl  zullen we een stuk posten in “projecten in beeld”. Het project wordt door ons gebruikt in de educatie naar de plaatselijke lagere scholen. 

 

Lid worden van onze vogelwacht

Nu lid worden