Nieuws

Nieuws

Vogelwacht Sint Johannesga-Rotsterhaule e.o. probeert met regelmaat nieuws op haar facebookpagina te plaatsen. Zo proberen we iedereen in ons wachtgebied te informeren over alles wat met (weide)vogels te maken heeft. Wilt u meer weten over (weide)vogelbescherming? Neem dan contact met ons op.

Eindejaars boodschap BFVW

In het jaar 2020 is er veel gebeurd dat niemand had voorzien. Ook in de wereld van de vogelwachten, de weidevogels én de BFVW. In dit bijzondere jaar is er na de Algemene Leden Vergadering op 1 maart in Wommels alleen virtueel contact geweest tussen de 108 vogelwachten en de BFVW. De traditionele Neisoarchdei, de Jeugdfûgelwachtdei, de Kontaktjûn, de rayonvergaderingen en andere contactmomenten konden vanwege corona geen doorgang vinden. We hebben deze momenten van ontmoeting met jullie gemist. Daarom heeft het hoofdbestuur van de BFVW ervoor gekozen het jaar 2020 in de vorm van een video met jullie af te sluiten. Er zullen kort verschillende onderwerpen worden besproken door direct betrokkenen. Voorzitter Frans Kloosterman start met een overzicht van het jaar. Daarna licht Inge van der Zee de nazorgcijfers 2020 toe. Vervolgens zal bestuurslid Titus Sijmonsma het onderwerp predatie bespreken. Ook bestuurslid Doede Kooistra komt aan het woord. Hij gaat in op het onderzoek over de ljip (kievit) dat momenteel door Sovon in opdracht van de BFVW wordt uitgevoerd. Natuurlijk delen we ook graag informatie over broedzorg met jullie. Bestuurslid Henk Minkes vertelt het een en ander. Hierna komt Jan Dijkstra van het ICT-team aan het woord over de registratiesite en -app van de BFVW. Vervolgens worden kort een aantal BFVW projecten behandeld. Age de Jong vertelt over het project 'kuiken in het land, poes in de mand'. Henk de Jong vertelt over het project 'Grutsk op ús Greidefûgels' editie 2020. Tenslotte behandelt Teade de Boer het droneproject. De video wordt afgesloten door secretaris Marijke Rijpkema. Hieronder vinden jullie de totale video en de verschillende losse onderwerpen in een aparte video. Het bestuur realiseert zich dat deze vorm niet interactief is. Mocht u naar aanleiding van deze jaarafsluiting vragen of opmerkingen hebben, dan vragen wij u deze per mail te stellen/maken. Het bestuur zal deze vragen dan in het begin van volgend jaar beantwoorden. Bestuur en medewerkers van de BFVW wensen jullie allen ondanks de lastige omstandigheden ‘noflike feestdagen en folle lok en seine foar 2021’! We hopen jullie volgend jaar weer ergens in de 'echte wereld' te mogen ontmoeten.

Lees meer

Jaarbericht 2020 Weidevogels in Fryslân

Op 23 oktober presenteerden de partners van het Olterterpoverleg voor de tweede keer de gezamenlijke weidevogelcijfers van het afgelopen broedseizoen. Dit project stond weer onder leiding van de BFVW en werd uitgevoerd in samenwerking met de agrarische collectieven (Kollektiven Beried Fryslân, KBF), Sovon Vogelonderzoek Nederland en de 3 terreinbeherende organisaties (It Fryske Gea, Staatsbosbeheer en Natuurmonumenten). Het eindresultaat is een jaarbericht van 8 pagina's waarin partijen uitleg geven over het weidevogelseizoen 2020. Door op de afbeelding te klikken kunt u de tweede jaargang van het Jaarbericht bekijken.

Lees meer

RABOBANKleden Dank voor uw steun via de raboclubsupport!

In 2020 hebben we als bestuur besloten deel te gaan nemen aan de Raboclubsupport. De actie is nu afgelopen en er is een mooi bedrag voor ons bijeengestemd!. Steunen kon via https://www.rabobank.nl/particulieren/leden/clubsupport/ en de uitslag is nu binnen!

Lees meer

Inventarisatie zwaluwen

In 2019 hebben we met uw hulp bijna 800 boerenzwaluwnesten kunnen vinden en registreren! Ook in 2020 willen we uw hulp weer inroepen voor de inventarisatie van zwaluwen in Sint Johannesga, Rotsterhaule, Ouwsterhaule, Oldeouwer, Rohel, Ouwsternijega, Vierhuis en Rotstergaast.

Lees meer

Lid worden van onze vogelwacht

Nu lid worden